Hoofdstuk 4 - Overige informatie

4.2 Subsidies

Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de Slotwijziging 2021 is gepresenteerd.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de Staat van begrotingssubsidies

2. Landelijk gebied

 • Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West. Vergoeding van de exploitatiekosten van de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht- West voor het jaar 2022. Deze Stichting streeft een maatschappelijk belang na, dat past binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht zoals vastgelegd in de Natuurvisie van de provincie Utrecht en de Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving.
 • Eemlandhoeve B.V. Opstart Mansholtacademie Dutch Foodweek Month, Organisatie van een serie van 7 activiteiten over lokaal, gezond, lekker en duurzaam voedsel en de relatie met omgeving landbouw en gezondheid.
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Project Opruim en herstel valwind.

3. Bodem, water en milieu

 • Stichting Veenweiden Innovatiecentrum. Proeftuin Veenweiden 2.0, o.a. opleveren beschrijving van de huidige situatie qua emissies stikstof en broeikasgassen.
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht. Aanvullende exploitatiesubsidie t.b.v. de uitvoering van het ingediende meerjarenuitvoeringsplan betreffende AVP-werkzaamheden € 60.000.
 • Stichting Veenweiden Innovatiecentrum. Proeftuin Veenweiden 2.0, Proeftuin Veenweiden anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op het agrarisch ondernemersklimaat.
 • Waterschap HDSR. Project Salmsteke voor het versterken van dijken.
 • Basischool CBS oud Zandberger. Schoolplein is klimaatbestendig en biedt veel voordelen voor de spelende jeugd.
 • Stichting Fluid Future. Met een andere bril te kijken naar water, onderzoek aan te jagen en resultaten te implementeren in stad en regio en zo een breed publiek te betrekken in de transitie-processen.
 • Stichting Veenweiden Innovatiecentrum. Boeren bij Hoog Water richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact                     

4. Energietransitie

 • Gemeente Houten. Opstellen milieunormen tbv vergunning windpark Goyenbrug

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

 • Gemeente Bunnik. Fietsverbinding tussen Bunnik - USP, totaal € 720.000
 • Regio Foodvalley. Uitvoeringsprogramma slimme mobiliteit, o.a. de convenantpartners zijn ondersteund o.a. door inzet van de voucherregeling en 1-op-1 gesprekken.
 • Gemeente De Bilt. Fietsverbinding USP – station Bilthoven, het verbeteren van de fietsverbinding van het USP naar station Bilthoven € 710.000
 • Gemeente Utrecht. No Regret Fietsroute "Om de zuid". Het verbeteren van de fietsverbinding Fiets om de Zuid € 1.027.379
 • Gemeente Utrecht. Fietsverbinding tussen USP- Bunnik deel Bolognalaan-Zandlaan
  € 410.000.
 • Stichting Hub Utrecht Oost. Zero emissie gebundeld goederenvervoer Utrecht Oost. Hub Utrecht Oost is operationeel wat inhoudt dat er een fysieke hublocatie is met een hubmanager en er aantoonbare goederenvervoerdienstverlening plaatsvindt € 80.000
 • Gemeente Altena. Onderzoek naar sluipverkeer ten gevolge van reconstructie A27 Houten-Hooipolder.
 • Gemeente Utrecht. Multimodaal Regionaal Verkeersmanagement 2021-2022
 • Gemeente Amersfoort. Multimodaal Regionaal Verkeersmanagement 2021-2022
 • Rijkswaterstaat. Multimodaal Regionaal Verkeersmanagement 2021-2022
 • Gemeente Utrecht. Busbaan MWKZ (busbaan Europalaan-Zuid), o.a. aanpassing Europaplein, aansluiting op de aan te leggen busbaan Europalaan zuid, aanpassen VRI op de rotonde.
 • Gemeente Utrecht. OV-verbinding tussen Overvecht station en USP, o.a. capaciteitsuitbreiding van de bus infra op de Kardinaal de Jongweg en Sartreweg tussen de Mr. Tripkade en de Pythagoraslaan, waarbij de reistijd wordt verkort en de betrouwbaarheid verhoogd.
 • Gemeente Zeist. Overstap fiets&ride 1ste aanvraag bushalte/fietsparkeerplek te upgraden tot een toekomstbestendige, hoogwaardige hub die de overstap van fiets op OV (en vice versa) voor multimodale reizigers faciliteert € 500.000.
 • Gemeente Zeist   . Overstap fiets&ride restbudget de huidige bushalte/fietsparkeerplek te upgraden tot een toekomstbestendige, hoogwaardige hub die de overstap van fiets op OV (en vice versa) voor multimodale reizigers faciliteert, 2de gedeelte aanvraag subsidie € 500.000.
 • Gemeente Bunnik. Rotonde Zijldreef, ombouwen van een kruispunt met verkeersregelinstallatie (VRI) naar een enkelstrooks rotonde met vrij liggende fietspaden in de voorrang € 2.200.000.

7. Cultuur en erfgoed

 • K.F. Hein Fonds   . Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU), aanjagen en ondersteunen van innovatieve, experimentele en grensverleggende projecten of producten in de cultuursector.
 • Weeshuis van de Kunst. Muziektheaterfestival HiStories            
 • Stichting Nederlands Film Festival. Utrechts Festival Overleg, bijdrage in de bekostiging van het Utrechts Festival Overleg € 26.000.
 • Stichting Theaterie 't Open Doekje. Vuurol 2021, realiseren festival
 • Stichting Europa Cantat Utrecht. Utrecht Zingt festival Leading Voices      
 • Nationaal Glasmuseum Leerdam. VN Internationaal Jaar van het Glas, gespreid over vier themaweken
 • Stichting Amersfoort in C. Piet Mondriaan 150, ten behoeve van het project Piet Mondriaan volgens activiteitenplan.
 • K.F. Hein Fonds   . Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht, in het kader van de tweede tranche van het Steunpakket C&E COVID-19. In het kader van de tweede tranche van het Steunpakket Covid.
 • Stichting DOMunder. Realisatie Paleis Lofen Experience, realiseert een participatief ontwikkeld belevingsconcept.
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. Verhoging cultuurparticipatie in de provincie Utrecht exploitatiesubsidie 2022-2024. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt in 2022 ten minste 850 kinderen met een financiële bijdrage voor contributie of lesgeld om zo aan cultuur te kunnen participeren. In 2023 ontvangen 890 kinderen een financiële bijdrage, in 2024 zijn er 940 kinderen die financiële bijdrage ontvangen. € 109.235,28   .
 • Stichting REDDEVLOOT. Fonds Varend Erfgoed, opstellen bedrijfsplan      
 • Stichting NTR. Het Klokhuis: Neder-Germaanse Limes,  o.a. productie en uitzending van een Klokhuisaflevering geweid aan het Werelderfgoed de Neder-Germaanse Limes waarin de bijzondere waarde van dit erfgoed wordt uitgelegd, alsmede het belang van goed beheer en bescherming van archeologisch waardevolle gebieden.
 • Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland. Romeinse Limes Nederland 2022-2023, versterking van het netwerk door de Romeinse Limes door samen met de erfgoedhuizen als aanspreekpunt te fungeren voor erfgoedpartners die betrokken zijn bij de Limes.
 • Stichting Exploitatie Slot Zuylen. Exploitatiesubsidie 2022-2024 € 406.023.   
 • Stichting Kasteel Amerongen. Exploitatiesubsidie 2022-2024 € 334.572.      
 • ROM Regio Utrecht B.V. Exploitatiesubsidie 2022 € 1.642.826.         
 • Stichting Landhuis Oud Amelisweerd. Tentoonstellingen 2022            

8. Economie

 • Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V.    MAKE Center Ambassadeur Digitalisering Maakindustrie, o.a. het MAKE Center is in 2022 volledig ingericht met machines en apparatuur voor Smart Industry € 75.000.
 • Gemeente Utrecht. Inzet regisseur internationalisering onderwijs, o.a. zorgen voor verbinding en regie internationalisering onderwijs in Utrechtse Regio € 100.000.
 • Gemeente Utrecht. Aansluiting Regiogemeenten bij IWCUR, o.a. de eerste stappen om de regiogemeenten over te halen te kiezen voor een uniforme dienstverlening aan internationals, een dienstverlening die wordt geleverd door het IWCUR € 50.000.
 • Stichting ICT Valley. Pilot versterking match werkgevers, werknemers en onderwijs voor ICT beroepen € 57.896.
 • Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Economisch en Technisch Onderwijs. Impulsaanvraag Utrecht CC, o.a. duurzame infrastructuur bouwen, cultuur opbouwen en herontwikkelen € 437.095.
 • Stichting Utrecht Tech Community. U-Tech Talent en U-Tech mkb loket.
 • Stichting The Young Digitals Impact. The Young Digitals & Utrecht, Gooi en Vechtstreek.
 • TechnoHUB BV. Opbouw TechnoHUB tot levensvatbare en duurzame faciliteit, Methodische aanpak continue ontwikkeling LLO-programma € 250.000.
 • Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei. Herstelimpuls zakelijk toerisme Utrecht Region - project 3 (Nederlandse Markt), o.a. voor het uitvoeren Opzet en organisatie van een regionaal netwerk van zakelijke locaties.
 • Stichting Utrecht Marketing: Herstelimpuls zakelijk toerisme Utrecht Region - project 4, o.a. uitwerken van een collectie digitale aanpak voor zakelijk toerisme in de regio Utrecht
 • Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Duurzaam ruiternetwerk op de Utrechtse Heuvelrug. O.a. paardenpaden beschikken over een basisniveau van onderhoud en veiligheid.

9. Bestuur

 • Omroepvereniging BNN-VARA. Het Lagerhuis seizoen 2021-2022, o.a. het werven van middelbare scholen in de provincie Utrecht. Tevens werving van Statenleden en andere juryleden en het houden van schaduwverkiezingen van de Provinciale staten.
 • Gemeente Lopik. Ten behoeve van het project Waardevol Lopik, inzicht verkrijgen in de identiteit van de gemeenschap en kernen.
 • Stichting WIJ3.0. De FUIF is een combinatie van een theatervoorstelling van anderhalf uur en een divers workshop aanbod voor bezoekers met een verslavingsachtergrond en/of beperking.
Deze pagina is gebouwd op 04/12/2023 14:51:22 met de export van 04/12/2023 07:57:15