Hoofdstuk 4 - Overige informatie

4.3 Voortgang complexe investeringsprojecten

4.3.1  Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg

Doelstelling
Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg is een unieke integrale gebiedsontwikkeling gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van de Utrechtse Heuvelrug. Het programma gaat uit van de ontwikkeling en versterking van de natuur in dit gebied. Er wordt een robuust groen netwerk gemaakt en versnippering van de natuur tegengegaan. Het investeren in de natuur is mogelijk  door in het gerealiseerd groene netwerk op ruimte te bieden om te wonen, werken en recreëren, het zogenaamde “schaakbordmodel”. Met de opbrengsten vanuit gronduitgifte voor wonen en werken investeren de gebiedspartners in de ontwikkeling van natuur.

Kenmerken

Besluit PS

2015- vaststellen Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug en Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg

Projectfase

Ontwikkeling en uitvoering

Startjaar

2004

Verwacht jaar afronding

2025

Het totale programma beslaat twee aparte samenwerkingsovereenkomsten/exploitaties: Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg. Deze worden hieronder apart toegelicht.

Voortgang activiteiten
Hart van de Heuvelrug
De provincie Utrecht is binnen het programma HvdH nog verantwoordelijk voor de volgende projecten: Kamp van Zeist, Woonwijk Sortie 16, Harlanterrein, Oostelijke Corridor en Bedrijventerrein Richelleweg. De laatste drie projecten zijn gerealiseerd en moeten alleen nog administratief afgerond worden.
Naast de provinciale projecten zijn er ook projecten die onder leiding van de gemeenten Zeist en Soest worden uitgevoerd. Dit zijn voor de gemeente Zeist de projecten Willem Arntzhoeve en Huis ter Heide West. Voor de gemeente Soest gaat het om Apollo Noord- Kontakt der Kontinenten (met deelprojecten Groene Hoogte, Sauna Soesterberg en Oude Tempel).
De financiële eindverantwoordelijkheid voor deze gemeentelijke projecten ligt bij de provincie. Omdat deze projecten niet drukken op de jaarlijkse begroting zijn ze niet in deze zomernota opgenomen.

Er zijn nog 2 provinciale projecten in Hart van de Heuvelrug die uitgevoerd worden. Het gaat dan om:

Sortie 16:
Dit is een woningbouwontwikkeling van 150-200 woningen. Door het specifieke, bosachtige karakter en de ligging op de Heuvelrug, heeft de Sortie 16 de potentie om een aantrekkelijke en onderscheidende woningbouwlocatie te worden. In het woningbouwprogramma is veel ruimte opgenomen voor woningen in het sociale en middeldure segment. We hebben een ontwerp bestemmingsplan laten opstellen en deze is door de gemeente Zeist ter inzage gelegd. Planning is dat het bestemmingsplan eind 2022 / begin 2023 door de gemeenteraad van Zeist wordt vastgesteld. Voor de ontheffing wet natuurbescherming is een activiteitenplan opgesteld. Deze ligt nog bij het bevoegd gezag van de provincie voor beoordeling.

Kamp van Zeist:
Wij hebben overeenstemming bereikt met Defensie / Rijksvastgoedbedrijf over de aankoop van het terrein Kamp van Zeist. Bestuurlijke vaststelling van de  bijbehorende overeenkomsten staat gepland op eind juni/ begin juli 2022.

Wij verwijderen de opstallen en verharding en richten het gebied in als natuurgebied. Uitvoering start naar verwachting in het najaar van 2023. Na de herinrichting wordt het terrein “om niet” doorgeleverd aan Het Utrechts Landschap.

Wij hebben ingestemd met het tijdelijk in gebruik geven van een deel van het terrein voor de opvang van vluchtelingen door het COA. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervoor een huurovereenkomst opgesteld, die wij met de aankoop van het terrein hebben overgenomen. De opvang zal tot uiterlijk oktober 2027 op het terrein plaatsvinden. Vooruitlopend daarop starten wij daar waar mogelijk op het terrein wel met de vergroeningsopgave.

Er zijn nog drie projecten die reeds gerealiseerd zijn, maar waarvan de administratieve afhandeling nog loopt:

 • Bedrijventerrein Richelleweg: Het notarieel transport van de openbare ruimte van het bedrijventerrein moet nog plaatsvinden.
 • Oostelijke corridor: Het natuurterrein op het Ecoduct Boele Staal zou via een openbare aanbesteding verkocht worden aan een natuur beherende partij. Op basis van een advies van een taxateur is de inschatting dat hiervoor geen animo vanuit de markt zal zijn. We  overleggen met de aangrenzende grondeigenaar (Defensie) en natuurbeherende organisaties waaronder Het Utrechts Landshap over de mogelijkheden van overdracht ten behoeve van beheer.
 • Harlanterrein: dit terrein is ingericht en via een openbare aanbesteding verkocht aan Het Utrechts Landschap. Notarieel transport moet nog plaatsvinden.  

Duurzaamheid woningbouwlocaties Vliegbasis Soesterberg en Sortie16: Van begin af aan is voor deze  woningbouwlocaties op provinciale grond uitgegaan van duurzame en natuurinclusieve woonwijken. Er wordt nu verkend en uitgewerkt hoe duurzaamheid geborgd kan worden in de diverse verkoopprocedures van de grond. Het gaat hierbij om de thema’s Energie, Klimaatadaptatie, Natuurinclusief bouwen, Circulariteit, Gezonde Leefomgeving en Mobiliteit.  Hier ligt een directe link met de diverse programma’s en het Convenant Duurzame woningbouw. Dit zal resulteren in een bestuurlijk vast te stellen integraal ambitiedocument voor de woonwijk Vliegbasis en Sortie 16.

Vliegbasis Soesterberg
Het 'rode' gedeelte van het plan Vliegbasis Soesterberg bestaat uit drie woningbouwlocaties: Een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van de vliegbasis, de kavels Westflank aan de Dolderseweg en een bouwkavel aan de Amersfoortsestraat. De ambitie is een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk (max 400 woningen) te realiseren, die zich voegt in de omgeving met hoge natuur en landschappelijke waarde. Daarnaast bestaat het programma Vliegbasis Soesterberg uit de projecten Park Vliegbasis Soesterberg en de ecologische corridor Camp New Amsterdam.

De ontwikkelingen en voortgang van de projecten onder provinciale regie zijn als volgt:

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg:
Er zijn flinke stappen gezet om de condities op orde te brengen om het gebied te ontwikkelen naar een natuur inclusieve woonwijk.

 • Verkoopstrategie: Provinciale Staten hebben in november 2021 een besluit genomen over de  verkoopstrategie (verkoop van de gronden van de woonwijk vliegbasis in delen en de grond van Sortie 16 in zijn geheel). Daarnaast hebben de provinciale staten randvoorwaarden meegegeven voor de uitvoeringsorganisatie. In 2022 werken we de varianten uit hoe we de uitvoering van de vastgoed ontwikkelprojecten kunnen realiseren.
 • Ontheffing Wet Natuurbescherming: in maart 2021 is de ontheffing voor de Wet natuurbescherming voor de woonwijk verleend. Hiervoor is een maatregelenpakket gemaakt dat is gericht op de duurzame instandhouding van de veldleeuwerik. Dit pakket aan maatregelen is rand voorwaardelijk voor het verkrijgen van de benodigde ontheffing wet Natuurbescherming. De uitvoering van de mitigerende maatregelen ten behoeve van Wet Natuurbescherming zijn al gestart. Op dit besluit van de provinciale vergunningverleners is bezwaar gemaakt door de Stichting Milieuzorg Zeist bij de rechtbank. Naar verwachting is in het derde of vierde kwartaal 2022 de zitting.
 • Wijzigingsplan: Om de in het bestemmingsplan opgenomen geluidscontouren van het bedrijventerrein Soesterberg Noord weg te nemen is één van de twee wijzigingsplannen (uitwerking van het vigerende bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg) ingediend bij gemeente Soest, het tweede wijzigingsplan binnen de gemeente Soest en het wijzigingsplan binnen de gemeente Zeist volgt voor de zomer 2022.
 • Saneringsonderzoek PFOS: de saneringsmogelijkheden worden in samenwerking met Defensie onderzocht. Met het Rijk wordt in deze goed samengewerkt, maar er is sprake van een onderhandelingssituatie over de kosten als gevolg van de bodemverontreiniging met PFAS. Daarnaast is de Provincie belast met bescherming van de strategische grondwaterreserve en heeft ze ook een bevoegd gezag-rol in zake de normstelling in grond en grondwater. In lijn hiermee heeft de provincie in 2021 eigen beleid vastgesteld over de omgang en normering van PFAS/PFOS bij het uitblijven van rijksbeleid. Uit bodemonderzoek is inmiddels helder hoe groot de verontreiniging van de in de woonwijk gelegen grond en ondergelegen grondwater is. De provincie hanteert bij de onderhandelingen over kostenverhaal het uitgangspunt dat de partij verantwoordelijk voor de vervuiling ook de partij is die de saneringskosten draagt binnen de gemaakte privaatrechterlijke afspraken en het publiekrechterlijk spoor van kostenverhaal binnen de Wet bodembescherming. Bij deze laatste is in januari 2021 door een uitspraak van de Raad van State de beschikking van ernst en spoed van de verontreiniging van de woonwijk in stand gebleven en onherroepelijk.
 • Niet gesprongen explosieven: het bestaande bosdeel van de woonwijk is vrij gemaakt van niet gesprongen explosieven. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Kavels Westflank:
Wij hebben vanuit een integrale overweging (kwaliteit, financiën en de uitkomst van de participatie) besloten om vijf kavels te gaan verkopen en de ruimtelijke uitgangspunten publiekrechtelijk te borgen. De herziening van het bestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2022 door de gemeente Zeist wordt vastgesteld. Afhankelijk van eventuele zienswijzen en / of bezwaar- en beroepsprocedure zal het bestemmingsplan in 2023/2024 onherroepelijk worden. De verkoopprocedure wordt gestart nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.
Bij het gekraakte pand aan de Dolderseweg zijn vervolgonderzoeken gedaan naar de bouwkundige staat en de veiligheid / onveiligheid van het pand en is een juridische analyse gemaakt naar aanleiding van de onderzoeken. Aan de hand hiervan is geconcludeerd dat er geen juridische mogelijkheden zijn om te komen tot een succesvolle ontruiming van het pand.
Park Vliegbasis Soesterberg:
In het park voert de provincie diverse recreatieve verbeteringen uit. Het gaat hier om wandel- en fietspaden, entrees, bebording, routes, hekwerk, uitkijkpunten, vogelkijkhut, meubilair en informatievoorziening. Het overgrote deel is inmiddels uitgevoerd. De juridische planologische procedures zijn doorlopen voor de laatste maatregelen. Verwachting is dat de uitvoering in het najaar 2022 wordt afgerond.

Ecologische corridor Camp New Amsterdam:
Dit is de laatste ontbrekende schakel in de westelijke corridor. Het is een essentiële schakel en de enige die in fysiek opzicht nog gerealiseerd moet worden. Provincie Utrecht en RVB/Defensie hebben afspraken gemaakt over het vervolg. De essentie daarbij is dat het RVB de uitvoering op zich zal nemen in opdracht van Defensie en in nauwe samenwerking met de provincie. Het terrein is en blijft immers eigendom van het Rijk en is sterk beveiligd. Praktische oplossingen in de uitvoering zijn daarom nodig. Het is de bedoeling dat de kaders voor deze samenwerking voor start van de daadwerkelijke uitvoering worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie, Defensie en RVB.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
De grondexploitaties (grexen) van het programma HvdH en VBS zijn een gesloten systeem: investeringen worden bekostigd door de toekomstige opbrengsten binnen het programma HvdH en project VBS. Het programma en project komen niet ten laste van de algemene middelen.
In het beleidsprogramma 1. Ruimtelijke ontwikkeling begroten en verantwoorden we een deel van de geraamde uitgaven, namelijk de lasten en baten met betrekking tot de rode projecten waarvan de uitvoering bij de provincie ligt. Omdat we deze onder ‘Voorraden’ opnemen op de balans, is het saldo van Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg op programma 1 € 0. Verder begroten en verantwoorden we zowel de verplichte afschrijvingslast van de afgesloten projecten (immateriële vaste activa), als de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen verplichte winstneming op grondexploitaties. Ook de hieraan gekoppelde afwikkeling van het saldo van deze twee bedragen naar de bestemmingsreserve nemen we op in de begroting en verantwoording.
De bullit voor financiën staat hier op oranje omdat in de oorspronkelijke begroting 2022 geen raming voor de bovenstaande onderdelen is opgenomen. Inmiddels zijn de GREX-en 2022 vastgesteld en worden de ramingen uit deze GREX-en nu in de provinciale begroting verwerkt.
Voor dit jaar zijn voor de provinciale projecten onderstaande bedragen in de GREX-en 2022 opgenomen:

GREX-en Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg 2022.

Bedragen x € 1.000

Project

Lasten

Baten

Hart van de Heuvelrug 2022

Oostelijke Corridor

200

100

Richelleweg *

52

Sortie 16 *

447

Kamp van Zeist

687

Harlan terrein

15

140

Vliegbasis Soesterberg

Park, incl Camp New Amsterdam

1.402

50

Woonwijk incl. kavels Westflank *

2.971

Totaal

5.774

290

 • deze projecten zijn opgenomen in de raming op programma 1.

Risico’s
Onderstaand de top risico’s voor een aantal deelprojecten.

Risico

Beheersmaatregel

HvdH - Sortie 16

De flora en fauna bescherming in het plangebied vormen een mogelijk risico in planontwikkeling.

Dit wordt momenteel nader onderzocht. Er zullen maatregelen genomen moeten worden om de aanwezige dassenburcht in het gebied te beschermen.
Verder is in het gebied de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Er moet rekening worden gehouden met extra kosten voor het verwijderen van deze invasieve exoot.

In de financiële uitgangspunten is geen rekening gehouden met de compensatie/ herplant-plicht van te verwijderen bomen.

Er wordt voor het gehele programma HvdH/ VBS onderzocht óf en welke bomen compensatieplichtig zijn en wat de consequenties van gewijzigd provinciaal beleid hiervoor zijn.

HvdH - Kamp van Zeist

Indien de aankoop van het terrein van Kamp van Zeist (door externe factoren bv bezwaar bij openbare publicatie) niet tot stand komt, dan staat de vergroening van het programma onder druk.

In het kader van het arrest van Didam worden de gekoppelde grondtransacties gelijktijdig gepubliceerd. Mocht tegen een van de transacties bezwaar worden geuit dan weten we dat in vroegtijdig stadium

VBS - Woonwijk

De uitwerking van de noodzakelijke mitigatiemaatregelen voor de Veldleeuwerik in Park VBS is essentieel voor het verkrijgen van een ontheffing Wet Natuurbescherming, welke rand- voorwaardelijk is voor de gronduitgifte en verdere projectuitwerking.

De maatregelen zijn uitgewerkt en hiervoor is in een ontheffing Wet natuurbescherming  verleend. Momenteel lopen juridische procedures tegen deze verlening.

Bodemverontreiniging als gevolg van blusschuim (PFOS) ter hoogte van de voormalige brandweeroefenplaats en brandweerkazerne.

Uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Het risico dat de provincie toch een bijdrage moet leveren is als PM post opgenomen in de risicoparagraaf.

De woningmarkt in de regio Utrecht is krap. Dit is een kans voor de afzetbaarheid van bouwgronden, waaronder ook de gronden voor woningbouw op de Vliegbasis.

Mocht het opbrengstenniveau onder druk komen van de wijzigingen op de woningmarkt, dan kan nog gedifferentieerd worden in de beoogde woningprogrammering. Deze ruimte zit al in het bestemmingsplan. De GREX is per 1-1-2022 licht naar boven bijgesteld op basis van gestegen VON prijzen.

De woonwijk wordt tegen het bedrijventerrein Soesterberg Noord aan ontwikkeld waardoor er op dit moment nog teveel geluidsbelasting is. Een deel van het woningbouwprogramma dat is opgenomen in de exploitatie zou daardoor eventueel niet gerealiseerd kunnen worden.

Er is een wijzigingsplan opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. In de GREX zijn gelden opgenomen om een geluidsscherm te bouwen. Er is een risico op lagere grondopbrengst omdat er minder woningen kunnen worden gebouwd / minder opbrengst per woning kan worden gegenereerd.

Stijging civiele en bouwkosten: In de grondexploitatie zijn kosten opgenomen voor het bouw- en woonrijp maken en de grondopbrengsten hangen deels af van de bouwkosten van de woningen.

Monitoring van de kostenontwikkeling

VBS – Park

Voor de mitigerende maatregelen wordt schraal grasland gerealiseerd. Hiervoor worden bomen gekapt

Er wordt voor het gehele programma HvdH/VBS onderzocht óf en welke bomen compensatieplichtig zijn en wat de consequenties van gewijzigd provinciaal beleid hiervoor zijn.

In het park is een locatie bekend die sterk verontreinigd is met PFOS.

Daarnaast zijn er enkele locaties in meer of minder mate verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging met PFAS

Onderzocht wordt of deze locatie daadwerkelijk ernstig verontreinigd zijn en of saneren nodig is.

Uitstel van uitvoering van ecologische verbinding Camp New Amsterdam. De plankosten zullen hierdoor verder oplopen en mogelijk ook de kosten van uitvoering (inflatie/ bouwkostenstijging).

Om dit te voorkomen is de provincie in overleg met Defensie en RVB. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke Overeenkomst van Opdracht waarin kaders worden vastgelegd voor deze samenwerking.

4.3.2  De Vernieuwde Regionale Tramlijn Regio Utrecht (VRT)

Doelstelling
Het project Vernieuwde Regionale Tramlijn draagt middels aanpassing van de bestaande SUNIJ-lijn en aanschaf van nieuw materieel bij aan een goed functionerend en modern tramsysteem met meer directe verbindingen zonder overstap, met als doel een goede bereikbaarheid van woon- en werkgebieden met tevreden reizigers en reizigersgroei binnen de provincie.
Het project is opgebouwd uit vijf deelprojecten: Materieel, VK-sporen, Tracé X, Nieuwegein City en Ombouw SUNIJ.

Kenmerken

Besluiten PS

15 december 2016 (819A9D0B)
24 september 2018 (81D56AA3)
5 november 2018 (81DBE6B2)
8 juli 2020 (2020MM81)
27 januari 2021 (821 C0D4E)
29 juni 2022 Kadernota 2023

Projectfase

Uitvoeringsfase

Startjaar

2016

Verwacht jaar afronding

2022


Voortgang
Het deelproject VK sporen is gerealiseerd en de sporen zijn aan Trambeheer en Onderhoud (TBO) opgeleverd.
Het nieuwe tram materieel (tweeëntwintig 41 meter trams) is eveneens geleverd en in gebruik genomen. De financiële afronding van het contract heeft plaats gevonden in 2021. Het contract voor de Ombouw SUNIJ-lijn is op 1 mei 2019 definitief gegund aan BAM. De uitvoering van de werkzaamheden is afgerond en het spoor is in beheer genomen door TBO. Hierin zijn opgenomen de werkzaamheden aan baanstabiliteit en spleetbreedte. In 2022 wordt nog gewerkt aan de afronding van de laatste restpunten, het opleverdossier en de financiële afronding met de aannemer.

Op 26 april 2021 heeft gunning voor de spooromlegging Nieuwegein City plaatsgevonden aan Dura Vermeer. De rest van 2021 heeft in het teken gestaan van de verdere uitwerking van de ontwerpen. In 2022 heeft de focus gelegen op de afronding van de ontwerpfase en de uitvoering van de werkzaamheden. Op 26 februari 2022 is de tramvrije periode gestart. Eind april zijn de meeste fysieke realisatiewerkzaamheden afgerond en is het testbedrijf uitgevoerd. In mei is alle documentatie gedeeld voor de aanvraag van de voorlopige indienststellingsvergunning ter voorbereiding op het geplande proefbedrijf in juni 2022. Aansluitend op de afronding van het proefbedrijf kan een definitieve indienststellingsvergunning verkregen worden en de exploitatie starten. Het project werkt nauw samen met de gemeente Nieuwegein: hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Om de Uithoflijn en SUNIJ lijn vervoerskundig te kunnen koppelen, wordt het deelproject Vervoerskundige Koppeling + (voorheen Tracé X) uitgevoerd. Het project is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op en rondom het Jaarbeursplein en houdt rekening met de voortschrijdende inzichten t.a.v. de veiligheid en de bewijsvoering hierover. In 2020/2021 heeft het deelprojectteam VK+ deze ontwikkelingen in beeld gebracht en de benodigde aanpak en maatregelen uitgewerkt. In 2022 zijn de benodigde maatregelen uitgevoerd. Zo is een VRI op kruising Westplein geplaatst, en extra attentielichten op halte UCC waarschuwen bussen voor de hier aanwezige trams. De laatste restpunten worden in de aankomende maanden afgerond, welke zich richten op het aanbrengen van extra CheckIn-CheckOut (CICO)-paaltjes, het aanbrengen van camera’s, het realiseren van de laatste bebording en het aanpassen van het wisselbeveiligingssysteem. Het proefbedrijf is op zaterdag 19 maart 2022 zonder problemen gestart. Daarnaast is in 2022 een groot deel van de benodigde documentatie t.b.v. het veiligheidsdossier verzameld. Op basis van deze documentatie is aan het begin van Q2 2022 een conceptversie van het veiligheidsdossier gedeeld met de Independent Safety Assessor (ISA). In mei is een positief statement ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waarmee het project de vergunning aan kan vragen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Financiën 

Totaal Krediet bruto (incl. indexering)

Gerealiseerd t/m 2021

Budget 2022

Realisatie 2022
(t/m 30 april) 

Prognose eindstand 

Resultaat 

 183,7 mln.

 158,6 mln

 25,1 mln

 1,8 mln

177,4 mln

6,3 mln.

 
Toelichting op financiën
Het oorspronkelijke budget gebaseerd op de PS-besluiten was €186,1 mln. Na de indexatie over 2021 (+ €2,6 mln) en teruggave van €5 mln bij de Kadernota 2023 is het budget nu €183,7 mln.
Op programmaniveau wordt een positief resultaat verwacht. In de kwartaalrapportage over Q1 (30 maart 2022) is het positieve resultaat geschat op € 8,6 mln, waarin reeds rekening gehouden is met kosten en risico’s van de spooromlegging van Nieuwegein Centrum en VK+. Bij het opstellen van dit voortgangsbericht waren de getallen over Q2 2022 nog niet beschikbaar.
Daarnaast is na afronding van Q1 middels de kadernota het programmabudget verlaagd met €5 mln. Door de voortgang van het programma is het de verwachting dat niet alle ruimte om het programmabudget nog nodig is. Door het programmabudget met een deel van de ruimte te verlagen, houdt het programma het budget niet onnodig lang vast. Tegelijkertijd is in de kadernota nog €2,6 mln indexatie toegevoegd aan het programmabudget. Daarmee is het verwachte positieve resultaat op moment van schrijven afgerond €6,3 mln. Dit resultaat blijft beschikbaar voor onzekerheden binnen het programma. Daarmee zijn er naar verwachting voldoende financiële middelen om het VRT programma af te ronden.

Risico’s 

Risico's NGC

Beheersmaatregel 

Nieuwegein City

Vergunning voor indienststelling NG city niet tijdig beschikbaar

Voor de indienstellingsvergunning dienen de safetycases, inclusief die van raakvlakprojecten tijdig beschikbaar te zijn en voldoende kwaliteit te hebben voor advies van IL&T

 • Tweewekelijks overleg met alle betrokken partijen (o.a. TBO, Qbuzz en EOV) o alle stappen en verantwoordelijkheden in detail af te stemmen en vast te leggen.

Hinder omgeving door werkzaamheden

In het centrum van Nieuwegein wordt tegelijk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woningen en het tramproject in een relatief klein gebied. Hierdoor vinden veel werkzaamheden tegelijk plaats, inclusief bijkomende hinder voor omwonenden en ondernemers. Ook tijdens en na het testbedrijf zullen nog realisatiewerkzaamheden plaats vinden die tot hinder kunnen leiden. Daarnaast kan de inzet van trams tijdens de testnachten en het proefbedrijf zorgen voor geluidshinder langs de trambaan.

 • Regulier BLVC en V&G overleg met alle partijen op initiatief van Gemeente Nieuwegein
 • Monitoren klachten omgeving voor tijdig nemen van maatregelen
 • Gezamenlijk omgevingsmanagementfonds met Gemeente Nieuwegein voor nemen hinderbeperkende maatregelen

De interactie tussen VRI en trambeveiligingsinstallatie functioneert niet naar behoren

Beide onderdelen dienen zowel los als geïntegreerd goed te functioneren om een veilige tramexploitatie mogelijk te maken. Met name het functioneren van de VRI’s van Gemeente Nieuwegein in samenwerking met het tramsysteem en de trambeveiligingsinstallatie vormt een complex raakvlak.

 • Tijd opnemen in planning voor analyse testbedrijf en eventuele fouten in de interactie.

Risico’s VK+

Aanpassing van de tramtafels OCC nodig

In de huidige situatie zijn er twee bedienplekken beschikbaar op het Operationeel Controle Centrum (OCC). Echter is het voor de avond-en weekendsituatie wenselijk om alles te kunnen bedienen vanuit één bedienplek. Dit omdat het project VK+ ervoor zorgt er tijdens de avond-en weekendsituatie trams op zowel het SUNIJ-lijn tracé als Uithoflijn tracé zullen rijden. Dit risico heeft hiermee geen invloed op de mijlpaal Start exploitatie VK+.

Dit risico is onlangs geconstateerd tijdens het proefbedrijf en beheersing is wenselijk voor toekomstige operatie. Risico is bespreekbaar gemaakt binnen de organisaties van het OCC en beheerder TBO.

4.3.3  N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen

Doelstelling
Het doel van het project is de huidige en te verwachten knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor zowel het wegverkeer als het spoorverkeer op te lossen door het realiseren van twee spooronderdoorgangen, één voor gemotoriseerd verkeer en één voor niet-gemotoriseerd verkeer, ter hoogte van km 56,6 van de spoorweg Utrecht-Arnhem.

Kenmerken

Besluit PS

13-03-2017, besluitnummer PS2017MME02

Projectfase

Voorbereiding

Startjaar

Uitvoering start in 2021

Verwachte oplevering

2027

Voortgang
Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase.
Eind 2020 is het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten vastgesteld en in 2021 vastgesteld na een korte procedure bij Raad van State. De omgevingsparticipatie wordt vormgegeven door proactieve participatie en communicatie met bewoners en belangbehartigers te Maarsbergen.  
In 2020 zijn de benodigde gronden verworven.
Eind 2021/begin 2022 zijn de bomen gekapt en is begonnen met de verlegging van de kabels en leidingen. Deze verlegging zal in oktober 2022 gereed zijn.
Tevens is het overdrachtsdossier door de provincie opgesteld en in december 2021 opgeleverd aan ProRail. Dit alles onder de projectleiding van de provincie.
De ondertekening van de realisatieovereenkomst wordt verwacht in het 4de kwartaal 2022, waarna de projectleiding van het project overgedragen wordt van de provincie naar ProRail.

Prorail is verantwoordelijk voor het opstellen van het aanbestedingscontract, het definitieve ontwerp en het uitvoeringsontwerp en de uiteindelijke realisatie van het project.
Realisatie is gepland in 2023-2027.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)

Gerealiseerd t/m 2021

Budget 2022

Realisatie 2022 (t/m april 2022)

Prognose eindstand

Resultaat

€ 23,8 mln.

€ 5,9 mln.

€ 0,6 mln.

€ 0,1 mln.

€ 23,8 mln.

€ 0

Toelichting op financiën
Het krediet (bruto) bedraagt € 23,8 mln. Het bruto krediet is inclusief een indexatie van € 0,6 mln. Via de provinciale administratie worden alleen de lasten verantwoord die we als provincie dragen. Het aandeel van ProRail bedraagt € 28,3 mln. en van de gemeente Utrechtse Heuvelrug € 2,5 mln.

Risico’s

Risico

Beheersmaatregel

De scope van het project wijzigt met een significant effect op de voortgang van het projectprocedures of significante extra kosten.

Scope beheersen richting uitvoering.

Aanbesteding door ProRail mislukt.

Zorgvuldige voorbereiding overdrachtsdossier.
Marktontwikkelingen volgen.

Optreden van technische risico’s tijdens de uitvoering.

Zorgvuldige voorbereiding overdrachtsdossier.

4.3.4  Aanpassing N233 Rondweg-Oost te Veenendaal

Doelstelling
Het betreft de realisatie van de wegverbreding N233 naar 2x2, tussen Wageningselaan en A12, met ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan / Van Essenlaan en aanpassing van de kruispunten van de N233 met Wageningselaan en De Smalle Zijde. Vanaf de Grift tot aan de A12 wordt een snelheidsregime ingesteld van 70 km/u.
Met de uitvoering van dit project wordt een substantiële bijdrage geleverd  aan de afname van het totaal aantal voertuigverliesuren op de N233. Hierdoor vermindert het oponthoud gedurende de dag en vooral gedurende de spitsperiodes op werkdagen. Tevens verbetert de voorspelbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van belangrijke woon-, werk- en winkellocaties.

Kenmerken

Besluit PS

18 februari 2019

Projectfase

Voorbereiding

Startjaar

2019

Verwacht jaar afronding

2027

Voortgang
De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 24 januari 2019 geadviseerd om over te gaan tot verbreding van de N233 inclusief een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan/Van Essenlaan en hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld. Provinciale Staten hebben op 18 februari 2019 eveneens daarmee ingestemd. Dit is bekrachtigd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst d.d. 10 april 2019 tussen de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal. Zoals nu is voorzien duurt de voorbereiding van het project tot 2024. De realisatie duurt tot 2027. In verband met de voortgang van de ruimtelijke procedures van het project is het noodzakelijk  dat er spoedig een oplossing is voor het stikstofprobleem. Indien deze oplossing niet spoedig komt, dan zullen delen van het project vertragen. Met de gemeente Veenendaal worden afspraken gemaakt om de aansluiting op de nieuwe woonwijk Groenpoort (inclusief verbreding tot de A12) in ieder geval wel volgens planning uit te voeren. Dit vanwege het feit dat hier de stikstofoplossing al in het bestemmingsplan van Groenpoort is opgenomen.

Financiën

Totaal krediet bruto (incl. indexering)

Gerealiseerd t/m 2021

Budget 2022

Realisatie 2022 (t/m  april)

Prognose eindstand

Resultaat

€ 65,0 mln.

€ 0,8 mln.

€ 1,0 mln.

€ 0,2 mln.

€ 65,0 mln.

€ 0

Toelichting op financiën
Het project kent een totaal krediet (bruto) van € 65,0 mln. Het bruto krediet is inclusief een indexatie van € 8,5 mln. De bijdrage van de gemeente Veenendaal bedraagt € 6,25 mln. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase, waarbij de aanbesteding in de zomer van 2022 zal worden gestart. Door de keuze voor bouwteam wordt pas na aanbesteding het ontwerp verder uitgewerkt en ontstaat er meer zekerheid over de kosten. Door de turbulente markt zijn er veel onzekerheden over toekomstige beschikbaarheid van materialen en prijsniveaus.

  Partij

Maatregel

Totaal

Aanleg wegverbreding

Ongelijkvloerse kruising Pr. Clauslaan / Van Essenlaan

Provincie Utrecht

€ 40,4

€ 18,40

€ 58,25

Gemeente Veenendaal

€ 6,25 *

€ 6,25

Totaal

€ 40,4

€ 24,6

€ 65,0**

Bedragen x 1,0 mln.

*   is inclusief de reeds toegezegde € 2 miljoen voor leefbaarheidsmaatregelen (raadbesluit gemeente Veenendaal 18 december 2017) en een bijdrage van FoodValley van € 1 miljoen, welke in 2025 beschikbaar komt. Het betreft een vast bedrag.
**   onzekerheidsmarge van 25%. Bedrag is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de probabilistische kostenraming.

Risico’s

Top-risico’s N233

Risico

Beheersmaatregel

Oplossing stikstof.

Vanuit provincie volgen van landelijke ontwikkelingen en juridische bijstand.

Fasering verdiepte ligging.

Uitwerking in bouwteam (nauwe samenwerking tussen OG en ON).

Bezwaar in planologische procedure(s).

Integrale aanpak planologie met Veenendaal incl. omgevingsbenadering.

4.3.5  N233 Rijnbrug Rhenen

Doelstelling
De provincie wil de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren in 2025-2026 voorzien van een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en een fietspad van 3 meter breed aan beide zijden. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting. Op de Utrechtse oever worden de aansluitingen met de Geertsesteeg en de Achterbergsestraatweg  ook aangepast.

Kenmerken

Besluiten PS

10-12-2018, 81DCB1FE, 09-02-2022 PS2022MM01

Projectfase

Voorbereiding

Startjaar

2016

Verwachte oplevering

N.v.t.

Voortgang
In 2019 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau opgesteld voor de Rijnbrug. Hierop is de Plan-MER opgesteld van het door Provinciale Staten vastgestelde 2 x 2 ontwerp. Vanaf 2020 is gewerkt aan de stikstofproblematiek op het project. Een ingeschakeld ingenieursbureau heeft de benodigde (technische) onderzoeken uitgevoerd een conceptversie van het realisatiecontract opgeleverd. Uit de onderzoeken is gebleken dat de steunpunten van de huidige brug constructief zullen moeten worden verstevigd. De hiermee gepaard gaande kostenstijging is inclusief andere actuele uitgangspunten en indexatie tot een nieuwe raming verwerkt.

De extra kosten zijn aan Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland voorgelegd. Waar Provinciale Staten van Utrecht aanvullend krediet heeft toegekend, heeft Provinciale Staten van Gelderland het budget niet geactualiseerd. Hiermee is het project dan ook on-hold gezet en wordt er in principe niet langer aan het project gewerkt, behoudens enkele acties inzake bijv. de projectfinanciën. Op voorstel van Gelderland wordt er een taskforce gevormd om te onderzoeken hoe de in 2018 toegekende middelen alsnog zouden kunnen worden besteed.

Financiën

Totaal krediet bruto  (incl. indexering)

Gerealiseerd t/m 2021

Budget 2022

Realisatie 2022 (t/m april 2022)

Prognose eindstand

Resultaat

€ 112,4 mln.

€ 3,9 mln.

€ 0,9 mln.

€ 0,2 mln.

€ 142,8 mln.

€ 30,4 mln.* tekort

*Betreft bijdrage Provincie Gelderland.

Toelichting op financiën
Het project Rijnbrug kent een totaal krediet (bruto) van € 112,4 mln. Bijdragen van derden bedraagt € 46,75 mln. Er is kritisch gekeken naar mogelijkheden om het project te versoberen, het Rijk nogmaals te vragen een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de brug, de effecten van de P-85 waarde voor de overschrijdingskans goed in beeld te brengen en een second opinion op de actualisatie van de kostenramingen en de risico’s uit laten voeren. De resultaten hiervan hebben geleid tot een aanscherping van de raming met een aanvullende kredietbehoefte van totaal € 60 mln. om het project Rijnbrug Rhenen N233 te kunnen aanbesteden. Waarvan € 29,6 mln. ten laste komt voor de provincie Utrecht en € 30,4 mln. voor de provincie Gelderland. Provinciale Staten heeft het aanvullende investeringskrediet van € 29,6 mln. ter beschikking gesteld (vergadering 9 februari 2022, PS2022MM01). Dit aanvullende krediet is verwerkt in het bovenstaande totale krediet.

Risico

Beheermaatregel

Er komt geen extra krediet beschikbaar.

Geen.

Onderbouw voldoet niet aan uitgangspunten nieuwe richtlijnen Rijkswaterstaat.

> Belastingsberekening nieuw brugdek bestaande pijlers.
> Aanvullend onderzoek aan de pijlers.

Oplossen stikstof.

> Vanuit de Provincie volgen van landelijke ontwikkelingen en juridische bijstand.

Deze pagina is gebouwd op 04/12/2023 14:51:22 met de export van 04/12/2023 07:57:15