Hoofdstuk 2 - Trends en ontwikkelingen

2.3 Rechtmatigheidsverantwoording

Zoals toegezegd in de Statenbrief “stand van zaken Rechtmatigheidsverantwoording 2022” documentnummer (PS2022FAC09) zullen we u actief informeren over de voortgang van de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording. Het oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid zal met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording verschuiven van de accountant naar het College.

Invoering Rechtmatigheidsverantwoording
De invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de wetswijziging Wet versterking decentrale rekenkamers (35 298). Dit voorstel is recent door de Tweede Kamer aangenomen. De vervolgstap is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen. Tevens zal onderliggende regelgeving nog moeten worden aangepast. Wel is door de minister van BZK besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording uit te stellen tot het verslagjaar 2023. Nieuwsbrief IBI nr. 109 | Actueel | Rijksoverheid.nl

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is weliswaar uitgesteld tot 2023, echter 2022 moet worden gezien als extra intern proefjaar om zoveel mogelijk te verbeteren in de processen (1e lijn) en in de eigen werkzaamheden van de VIC (2e lijn).

Stappen die de organisatie zet
Om als organisatie klaar te zijn voor de invoering van de Rechtmatigheidsverantwoording wordt al vanaf 2020 in de organisatie hard gewerkt aan de voorbereiding van de provincie op deze verandering. We hebben, tijdelijk, extra inhuurkrachten aangesteld om het team te versterken om een kwaliteitsslag te maken. Met de vaststelling van de nieuwe subsidieverordening (AsvPu) en de bijbehorende beleidsregels zal de controle op te rechtmatigheid van deze uitgaven efficienter worden vormgegeven. Het controleprotocol dat controlerend accountants moeten gebruiken is tevens geactualiseerd. Bij inkopen en aanbestedingen is de organisatie drukdoende om (nog meer) in control te komen.

Uitkomsten Verbijzonderde Interne controle (VIC) 2021 en begin 2022
Op dit moment kan er nog niet zelfstandig een uitspraak worden gedaan over de rechtmatigheid van de in scope genomen processen zoals vastgelegd in het VIC plan 2021-2022. De VIC voor het eerste kwartaal van 2022 is inmiddels afgerond. Het team is bezig met het tweede kwartaal van 2022. Er is al een begin gemaakt met de verbeterpunten uit 2021. Deze zullen in het resterende deel van 2022 verder worden opgepakt. De opvolging van deze bevindingen uit 2021 heeft tijd nodig. Een projectplan voor de verbetering van de punten is opgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 04/12/2023 14:51:22 met de export van 04/12/2023 07:57:15